Het Contact Augustijn Moreelstraat 1, 9041 Oostakker info@hetcontact.be

Privacybeleid

Evelyn Goeman, zaakvoerder van Het Contact, met als ondernemingsnummer 0502249667 gedomicilieerd te Augustijn Moreelsstraat 1 te 9041 Oostakker, GENT treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens waarop deze privacyverklaring van toepassing is.

De Contactgegevens voor Het Contact zijn:

Evelyn GOEMAN
Augustijn Moreelsstraat 1
9041 Oostakker
Tel: 0499 42 82 51
info@hetcontact.be

Algemeen

 1. Het Contact, met als zaakvoerder Evelyn Goeman, verwerkt uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt u hier:
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_nl
 2. Verder wordt de algemene werking voor het Luik Bemiddeling van Het Contact geregeld bij wet van 21 februari 2005 – Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling. Meer informatie hierover vindt u hier: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2005-03-22&numac=2005009173
 3. Uw privacy is belangrijk voor Evelyn Goeman, zaakvoerder van het contact met als ondernemingsnummer 0502249667. Wanneer u een beroep doet op onze diensten vertrouwt u ons uw persoonsgegevens toe. Het is dan ook onze taak om u hierover ten gronde te informeren zodat u op de hoogte bent van hoe wij informatie verzamelen en bijhouden.
 4. Dit privacybeleid is van toepassing op onze website: www. het contact.be en al onze commerciële relaties tussen Evelyn Goeman, zaakvoerder van Het Contact, haar klanten, prospecten en business partners.

Uw rechten volgens AVG worden bij ons nauwgezet opgevolgd

 1. Wij leveren de nodige inspanningen om uw persoonsgegevens correct en veilig te verwerken en niet langer dan noodzakelijk te bewaren (nl. tot 5 jaar na het laatste contact);
 2. U kan ten alle inzage vragen in uw verwerkte persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe om binnen de zes weken aan deze vraag tegemoet te komen;
 3. U heeft het recht om, indien uw persoonsgegevens niet correct zouden zijn deze te verbeteren;
 4. In het geval er toestemming vereist was om uw verwerkte persoonsgegevens bij te houden of door te geven aan derden, heeft u steeds het recht om deze toestemming terug in te trekken;.
 5. Indien u klachten heeft over der verwerking van uw persoonsgegevens, kan u hiervoor een klacht indienen bij Het Contact (info@hetcontact.be) of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wat betreft onze elektronische communicatie

 1. Als u ons een emailbericht zendt, weet dat uw emailadres ook bekend wordt en dat er op dat emailadres zal geantwoord worden;
 2. Wij proberen uw mail zo snel kan te beantwoorden, houd er echter rekening met dat er altijd iets kan mislopen bij ontvangst of verzending van elektronische berichten;
 3. Wij zullen uw mail steeds met de nodige aandacht behandelen. Het Contact met als zaakvoerder Evelyn GOEMAN is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de door ons aangeboden informatie. De e-mail die wij u sturen is enkel aan u gericht;
 4. Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, neem dan contact op met Het Contact en verwijder alle informatie uit uw computer.

Verwerking van uw gegevens als cliënt

De gegevens die verwerkt worden zijn uw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, rekeningnummer en gegevens m.b.t. het burgerlijke dossier waar u bij betrokken bent, de relatie met de ander partij en de procesmatige aanpak van het bemiddelingsaanbod en/of begeleiding en/of training. Deze gegevens verkrijgen wij van de cliënt zelf, in voorkomend geval van een gerechtelijke instantie mits toestemming van de cliënt(en).

Verwerking van uw gegevens als samenwerkingspartner

De gegevens die verwerkt worden zijn de persoonsgegevens in het kader van een dagdagelijkse samenwerking. Deze zullen enkel gebruikt worden om een samenwerking mogelijk te maken.

error: Content beschermd!